Portföyün Yıllık Getiri Oranı Nedir? Hesaplama Örnekleri

Portföyün Yıllık Getiri Oranı Nedir?

Portföyün Yıllık Getiri Oranı Nedir?

Portföyün yıllık getiri oranı, yatırım yapılan varlıkların değerinin bir yıl boyunca ne kadar arttığını veya azaldığını ifade eden bir orandır. Yıllık getiri oranı, yatırım performansını değerlendirmek ve farklı portföylerin performansını karşılaştırmak için kullanılır.

Portföyün yıllık getiri oranı hesaplanırken, genellikle başlangıç değeri ve bitiş değeri arasındaki fark kullanılır. Hesaplama şu şekildedir:

Yıllık Getiri Oranı (%) = ((Bitiş Değeri – Başlangıç Değeri) / Başlangıç Değeri) x 100

Burada “Başlangıç Değeri,” yatırımın başlangıçtaki değerini, “Bitiş Değeri” ise bir yıl sonra yatırımın ulaştığı değeri ifade eder.

Örnek olarak, bir yıl önce 10.000 TL olan bir portföyün bu yılsonunda 12.000 TL olduğunu varsayalım. Yıllık getiri oranını hesaplamak için:

Yıllık Getiri Oranı = ((12.000 – 10.000) / 10.000) x 100 = 20%

Bu durumda portföyün yıllık getiri oranı %20 olacaktır.

Yatırım yapmadan önce getiri oranları gibi önemli finansal kavramları anlamak ve riskleri değerlendirmek önemlidir. Portföyün getiri oranı, yatırım yapılan varlıkların türüne ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Yatırım kararları almadan önce geniş bir araştırma yapmak ve gerektiğinde bir finansal danışmanla çalışmak faydalı olacaktır.

masada grafikleri gösteren bir kağıt, kalem ve hesap makinesi olan görsel
portföyün beklenen getirisi nasıl hesaplanır

Portföyün Beklenen Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Portföyün beklenen getirisi, her bir varlık için beklenen getiri ve ağırlıkları dikkate alarak hesaplanır. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Portföyün Beklenen Getirisi = (Varlık1 Beklenen Getiri x Ağırlık1) + (Varlık2 Beklenen Getiri x Ağırlık2) + … + (VarlıkN Beklenen Getiri x AğırlıkN)

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Açık Piyasa İşlemleri Nedir? Türleri Negatif ve Pozitif Olması

Burada, her bir varlık için beklenen getiri ve o varlığın portföy içindeki ağırlığı çarpılır ve tüm varlıkların beklenen getirileri ağırlıklandırılarak toplanır.

Portföyün Betası Nasıl Hesaplanır?

Portföyün beta değeri, portföyün piyasa endeksine olan duyarlılığını ölçen bir finansal ölçüdür. Portföyün beta hesaplaması, her bir varlığın beta değerinin portföy içindeki ağırlıkları ile çarpılması ve tüm varlıkların beta değerlerinin toplanmasıyla yapılır.

Portföyün Beta Değeri = (Varlık1 Beta x Ağırlık1) + (Varlık2 Beta x Ağırlık2) + … + (VarlıkN Beta x AğırlıkN)

Burada, “Varlık1 Beta” gibi her bir varlığın beta değeri ve “Ağırlık1” gibi portföy içindeki ağırlığı ifade eder.

Portföy Varyansı Nasıl Hesaplanır?

Portföyün varyansı, portföy içindeki varlıkların getirilerinin ve ağırlıklarının varyanslarına dayalı olarak hesaplanır. Portföyün varyansını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Portföy Varyansı = (Ağırlık1^2 x Varlık1 Varyans) + (Ağırlık2^2 x Varlık2 Varyans) + … + (AğırlıkN^2 x VarlıkN Varyans) + 2 x (Ağırlık1 x Ağırlık2 x Kovaryans12 + Ağırlık1 x Ağırlık3 x Kovaryans13 + … + AğırlıkN-1 x AğırlıkN x KovaryansN-1N)

Burada, “Varlık1 Varyans” gibi her bir varlığın getiri varyansı ve “Ağırlık1” gibi portföy içindeki ağırlık ifade eder. Ayrıca, “Kovaryans12” gibi iki varlık arasındaki kovaryans değerini ifade eder.

Portföy risk ve getirisinin excel ile hesaplama videosu

Beklenen Getiri Oranı

Beklenen getiri oranı, yatırımcıların bir yatırım aracından gelecekte elde etmeyi beklediği ortalama getiri oranını ifade eder. Bu, piyasa koşullarını ve yatırım aracının geçmiş performansını değerlendirerek tahmin edilir.

Formülü

  • Beklenen getiri oranını hesaplamak için basit bir formül kullanılır:
  • Beklenen Getiri Oranı (%) = ((Bitiş Değeri – Başlangıç Değeri) / Başlangıç Değeri) x 100

Beklenen Getiri Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Beklenen getiri hesaplama, yatırımcıların bir varlık veya yatırım aracı üzerinden belirli bir dönemde elde etmeyi beklediği getiriyi tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Beklenen getiri, yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketlerini ve getiri potansiyelini tahmin etmek için kullandıkları önemli bir kavramdır. Bu tahminler, piyasa analizleri, temel ve teknik analiz gibi farklı yöntemlerle yapılabilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Halka Arz Nedir? Şirketlere Olan Avantajları Nelerdir?

Beklenen Getiri Hesaplama Örnekleri

Bir yatırımcı, bir şirketin hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyor. Şirketin finansal performansını, endüstri trendlerini ve genel piyasa koşullarını değerlendirdikten sonra, önümüzdeki yıl için hisse senedinden %12 oranında beklenen getiri elde edeceğini tahmin ediyor.

Beklenen getiri hesaplama örnekleri, farklı varlıkların veya yatırım araçlarının beklenen getirisini tahmin etmek için yapılan hesaplamalardır. Bu örnekler, yatırımcıların potansiyel yatırımlarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Örnek:

  • Bir bononun beklenen getirisi, vadesine kadar elde edilecek kupon ödemeleri ve vade sonunda geri ödeme miktarının toplamıyla hesaplanabilir.
  • Bir emlak yatırımının beklenen getirisi, kira gelirlerinin yanı sıra değer artışından elde edilen getirinin birleşimiyle hesaplanabilir.

Nominal Getiri Oranı Nedir?

Nominal getiri oranı, yatırımın başlangıçtaki değeriyle son değeri arasındaki değişimi yansıtan, yatırımcının elde ettiği toplam getiri oranıdır. Bu oran, yatırımın gerçek değer artışını ve temettü, kupon ödemeleri gibi gelirlerin etkisini içerir.

Hisse Senedi Beklenen Getiri Hesaplama Yolları

Hisse senedi beklenen getiri hesaplaması, yatırımcıların bir şirketin hisse senedinden gelecekte elde etmeyi beklediği getiri oranını tahmin etmeye çalıştığı süreci ifade eder. Bu hesaplama, şirketin gelirleri, kârlılığı, büyüme potansiyeli ve endüstri trendleri gibi faktörleri içerebilir.

Bileşik Getiri Oranı Ne Demek?

Bileşik getiri oranı, yatırımın zaman içinde elde ettiği getirinin, elde edilen getirinin yeniden yatırıma dâhil edilmesiyle arttığı durumu ifade eder. Bu, yatırım getirisinin kârın kâra eklenmesiyle büyüdüğü anlamına gelir ve yatırım süresi boyunca daha yüksek bir toplam getiri elde edilmesini sağlar.

Basit Getiri Oranı Nedir?

Basit getiri oranı, yatırımın başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değişimi gösteren temel bir getiri ölçüsüdür. Bu oran, yatırımın süresi boyunca ek getiri ödemelerini dikkate almaz, sadece başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değişimi hesaplar.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Dolaylı Vergi Nedir? Dolaylı ve Dolaysız Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Örnek:

Bir yatırımcı 1 yıl önce 1.000 TL yatırım yapmış ve bu yılsonunda yatırımının değeri 1.200 TL olmuştur. Bu durumda yatırımcının basit getiri oranı:

Basit Getiri Oranı (%) = ((1.200 – 1.000) / 1.000) x 100 = 20%

Bu yatırım için basit getiri oranı %20 olacaktır. Bu hesaplama, ek getiri ödemeleri ve bileşik getiri etkisini dikkate almaz, sadece başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değişimi hesaplar.

Yıllıklandırılmış Getiri Nasıl Hesaplanır?

Yıllıklandırılmış getiri, kısa dönemli getirilerin yıllık orana dönüştürülmesi için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Günlük, haftalık veya aylık getirileri yıllık getiriye çevirmek için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Yıllıklandırılmış Getiri = ((1 + Toplam Getiri)^(365 / Toplam Gün Sayısı)) – 1

Burada “Toplam Getiri,” ilgili dönemde elde edilen toplam getiriyi, “Toplam Gün Sayısı” ise ilgili dönemde geçen toplam gün sayısını ifade eder.

YORUMLAR YAZ